תקציר היקף ושטח מעגל

חישוב היקף ושטח מעגל, עמ׳ 528 - ת. 5