תקציר עמ' 433 - ת. 4

חישוב אורך השוק וזויות טרפז ישר זוית בעזרת משולש ישר זוית