חישוב אורך השוק וזויות טרפז ישר זוית בעזרת משולש ישר זוית