תקציר עמ' 430 - ת. 4

חישוב גובה לצלע במקבילית בעזרת משולש ישר זוית