תקציר הגדרת ותכונות ריבוע, מקבילית ודלתון

הגדרת ותכונות הריבוע, היקף ושטח ריבוע, הגדרת ותכונות המקבילית, הגדרת גובה במקבילית, היקף ושטח מקבילית, הגדרת ותכונות דלתון, שטח דלתון