תקציר אי שוויון ריבועי שמתקיים לכל  x

פתרון אי שוויון ריבועי שמתקיים לכל ערך של x, דוגמה ב׳, עמ׳ 131 - ת. 43