תקציר מערכות של אי שוויונים ממעלה ראשונה - מערכות "וגם"

פתרון מערכת אי שוויונים, סרטוט אי שוויון ותחום על ציר המספרים, דוגמאות ב׳ - ד׳