ניסוח משפטי היחסים של חוצי הזויות, התיכונים והגבהים במשולשים דומים