מציאת שיעורי נקודות חיתוך של פרבולה עם הצירים, מספר פתרונות המשוואה והמשמעות לגבי אופן החיתוך, דוגמה ב׳, עמ׳ 67 - ת.23, 24