תקציר מציאת שיעורי הקודקוד והתיאור הגרפי של פרבולה

מציאת שיעורי קודקוד פרבולה, סרטוט גרף של פרבולה, דוגמה א׳