תקציר משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו

נוסחה למציאת משוואת הישר, מציאת משוואת ישר בעל שיפוע מוגדר, דוגמאות א׳-ב׳