מציאת המרחק שבין שתי נקודות עפ״י שיעוריהן, נוסחת המרחק בין שתי נקודות