תקציר עמ' 50 - ת.9

מציאת המרחק שבין שתי נקודות עפ״י שיעוריהן, נוסחת המרחק בין שתי נקודות