מציאת המרחק שבין שתי נקודות עפ״י שיעוריהן; נוסחת המרחק בין שתי נקודות; עמ' 50-49 - ת. 5, 7