תקציר עמ' 45 - ת. 39

סרטוט גרף של קו ישר עפ״י משוואתו, תכונות השיפוע m, תכונות המקדם החופשי b