תקציר עמ' 44-43 - ת. 37, 38

סרטוט גרף של קו ישר עפ״י משוואתו, תכונות השיפוע m, תכונות המקדם החופשי b