תקציר עמ' 44-43  - ת. 8, 22

המשוואה המפורשת של הישר, מציאת שיעורי נקודות, מציאת השיפוע m והמקדם החופשי b