Summary יחסי מדינת ישראל ויהודי התפוצות

בשיעור זה נכיר את נקודות המחלוקת העוסקות בסוגית היחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות