Summary פתרון שאלות בגרות פרק ראשון

הנאצים פיתחו את תורת הגזע במאה ה-19, ודירגו את הגזעים האנושים לעליונים ולתחתונים. הם שאפו לכונן סדר חדש שבמסגרתו ישלטו בעולם, ירצחו קבוצות אחרות וישעבדו אחרות. בפולין גירשו אוכלוסייה ויישבו גרמנים במקומה, ניצלו את כלכלת הארץ ורדפו את היהודים בגמה לחסלם מאוחר יותר. הקימו גטאות ומועצות יהודים. בלילה שבין 30.6-1.7.1934 חיסל האס.אס. את הארגון הממונה עליו האס. אה. במסגרת המאבק על עוצמה ושלטון. היודראנטים התמודדו עם דילמה בין סיוע לנאצים, שיכול היה לדחות את הקץ, לבין מחיר הדמים של סיוע זה. לעיתים קרובות השתדלו היודנראטים להשפיע על המחתרות לבטל או לדחות את המרד. המחתרות היהודיות עסקו בהכנות למרד, ובהצלת יהודים. חברי המחתרות היו אנשים צעירים - ללא אחריות למשפחה משלהם רובן היו תנועות חברי נוער ציוניים שחינכו את חבריהם לחיים של יוזמה ושעמדו בקשר הדוק בין הסניפים. האוכלוסייה הלא-יהודית התייחסה ליהודים הנרדפים בדרכים מגוונות. רבים שתקו מפחד השלטון. רבים רדפו את היהודים והסגירו אתם לידי הנאצים . לפחות עשרות אלפים פעלו להצלת יהודים . בארצות הכבושות קמו מחתרות של האוכלוסייה הנוצרית אשר מרדו נגד הנאצים. חסידי אומות העולם סיכנו את חייהם ואת חיי משפחתם כדי להציל יהודים. בקרב היהודים הנרדפים התקיימה פעילות הצלה ברמה הפרטית והציבורית. תקופת השלטון הרומאי: לאחר תקופתם של מלכי בית חשמונאי מלך על הארץ הורדוס, באצא של עבד אדומי. הוא גילה נאמנות רבה לרומא ואימץ חלק מהתרבות ההלניסטית. תקופתו התאפיינה בבניין הארץ מצד אחד וברצח נרחב של מתנגדים וחשובים מצד שני. המאה ה-20: ההתעוררות הלאומית באירופה השפיעה על הקהילות היהודיות שחרגו מתחומי הגטו החרדי. ההסתדרות הציונית, בראשה פרופ' חיים ויצמן, הבטיחה לשפיעה על בריטניה אשר פרסמה את הצהרת בלפור 2.11.1917 תמיכה בבית לאומי ליהודים ללא פגיעה באוכלוסיות אחרות. הביטים רצו לפתור את הסכסוך על ארץ ישראל ולחזק את יוקרתם, וכן לזכות בתמיכת היהודים. התנועה הציונית ראתה בכך הישג גדול. יהודים חרדים, וכן יהודים שביקשו להשתלב בחברה הכללית בעלם, התנגדו לכך. הוועד הערבי העליון ראה בכך אסון. ההצהרה לא התייחסה לשאיפתם הלאומיות של הערבים. הציונית כתנועה הלאומית היהודית הייתה דומה לתנועות לאומיות אחרות באירופה באותה עמדו בורגנים משכילים במנהיג כריזמתי. ההבדל היה בכך שהציונות רצתה להחזיר את עמם מארצות העולם לארץ היסטורית ולסיים את פרק הרדיפה הגזענית.