Summary שיטת הבחירות חלק ג'

מאז 1978 נערכות בחירות ישירות לראשי הרשויות המקומיות. בישראל קיימות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. המצביעים בוחרים את מליאת המועצה בפתק נפרד.