Summary אמצעי התקשורת חלק ב'

הזכות לחופש הביטוי היא זכות אדם בסיסית בדמוקטריה, ויש לה למעמד מיוחד בין היתר נובעת הזכות לחופש העיתונות שמיועדת גם להפצת העמדות ביקורת כלי השלטון. האזרחים קובעים את דעתם הפוליטים גם על יסוד הפרסומים בכלי התקשורת. רשת השידור כאן 11 הייתה ביניהם שיטה מחלקה למשרד ראש הממשלה ובהמשך הדרך היתה לרשות שידור עצמאי. כלי תקשורת פרטיים, יכולים להיות כפופים לשיקולים העסקים של בעליהם מדינות אחדות כולל בישראל התפתח ויכוח לגבי השאלה אם כלכלי התקשורת יש נטייה כללית לכיון השמאל הפוליטי, ואם כך - האם הדבר כשר.