Summary העם היהודי חלק ב'

יהודי הוא בן לעם יהודי או חבר בו. לפי ההלכה היהודי הוא בן לאם יהודיה או שמתגייר כהלכה. המונח "גולה" משקף דעה שלפיה מקומם של היהודים בארץ-ישראל בלבד. המונח .תפוצו" משקף קבלה של פיזורו של העם היהודי בעולם. צמצום של קהילות יהודיות בערות האחרונות קשר בין יהודים לבין עמים אחרים ולהתבוללות תרבותית. יהודי התפוצות מבצעים את זיקתם למדינת ישראל באמצעות עלייה וסיוע כלכלי ופוליטי, ואף מי מסייעת להן באמצעות חיזוק התרבות היהודית ועליית חירום. המחלוקת הישראלית בין שמאל לימין משפיעה גם על הלכי הרוח בתפוצות.