Summary הרשות המבצעת חלק ב'

השר אחראי על המנכ"ל הממונה על עובדי המשרד. השר קובע את מדיניות המשרד, וכפוף להחלטות הממשלה. ראש-הממשלה הוא "ראשון בין שווים".