Summary הרשות המחוקקת חלק ב'

בהיות הכנסת המשך שלך האספה המכוננת מ-1949, היא הרשות המכוננת כיום, כלומר: היא מוסמכת לעסוק בנושא החוקה שעדיין לא הושלמה. ייתכן שיוחלט להקים רשות מכוננת נפרדת.