Summary שלטון העם חלק ב'

דמוקרטיה ייצוגית שולחת לציבור נציגים אשר מקבלים את ההחלטות, דוגמה לדמוקרטיה ישירה: משאל עם. מאפייניהם של הבחירות לכנסת: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות וחופשיות