תקציר מעורבות פוליטית של האזרחים חלק א'

במדינות דמוקרטיות לא רק רשויות השלטון דנות בנושאים ציבוריים, אלא גם חלק משמעותי של האזרחים, הם מבקשים לבטא את דעותיהם ואת תחושתם, וכן להשפיע על קבלת החלטות מערכת החינוך אמורה להקנות גם לצעירים גם הרגלים בתחום זה, הכל בכפוף לחוקי המדינה.