Summary שיטת הבחירות חלק א'

הבחירות לרשות המחוקקת בהתאם לעקרון הדמוקרטיה והחוק, כלליות ושוות חשאיות, מחזוריות וחופשיות, בחירות לרשות המחוקקת היא יסוד הכרחי ודמוקרטי וכולל גם אישור חוקי ברוב המצביעים לכנסת (ברוב יחסי בכנסת). השיטה הארצית יחסית רואה את כל השטח המדינה כאזור בחירה אחד, וגודלה של כל שיעה בכנסת מחושב על-פי היקף ההצבעה בעבורה. השיטה האזורית רובנית מחלקת את המדינה לאזורי בחירה, ושולחת לבית המחוקקים את הנציבים שקיבלו רוב יחסי באזורם השיטה הנשיאותית (כדון בארצות-הברית) יכולה להיות פשוטה ויציבה יותר, אולם משקפת פחות את מכוון הדעות בציבור, וכן עלולה להעניק עצמה מורשת לנשיא המובחר.