תקציר שסעים בחברה חלק ד'

בכל מדינה קיימים מעמדות כלכליים-חברתיים שונים היקפו של הפירבין עניישים לעשיריםהוא זמני ההכר של כל מדינה. השאמל החברתי בישראל מעוניין להרכיב את התמיכה בקבוות המוחלשות על חשבון החזקות יותר, ואילו הימין דוגל ביוזמה חופשית המעודדת את הקבוצה העשירה להמשיך ולהתפתח. החל בדנות ה-70 המאוחרות התפתחה בישראל ההפרטה: העברת משימות חברתיות בידי הממשלה לידיים פרטיות. בישראל קיימת כפיפה משוסימת בין המצב הכלכלי לבין המוצא העדתי. החל בסנוך שנות ה-60 פועלות בישראל גם חטיבות ביניים שתפקידם העיקרי הוא לקרב מגזרים חברתיים אלא לאאל (תכנית האינטגרציה החבתרית בחנוך)