Summary שסעים בחברה חלק ג'

לפני הקמת המדינה התקיימו גושי שמאל וימין בקרב המפלגות הפוליטיות הציוניות. ההבדל הבסיסי היה כלכלי-חברתי: שוק חופשי - מול סיוע ייזום לעובדים לקבוצות החלשות. מחלוקת נוספת: אופן התגובה לטרור הערבי ורמת שיתוף-הפעולה עם השלטון הבריטי בדרך למדינת ישראל. אלה נושאים המחלוקת בין גושי המפלגות מ-1948-1967 היו דומים (יש לשלטון הבריטי כבר תם) לאחר מלחמת ששת הימים הפך עתידם של השטחים המוחזקים בידי ישראל לסלע-המחלוקת העיקרי: הימין שאף להמשיך ולשלוט בהם, השמאל מוכן להתפשר על השליטה כדי להגיע להסכם עם המדינות והעמים השכנים. ויכוח זה יצר גם שסע עמוק בתוך החברה הישראלית.