Summary הרשות המחוקקת חלק א'

אחד מתפקידי הכנסת הוא הבעת אמון בממשלה חדשה כבסיס לקיום הממשלה. הכנסת מוסמכת להביע בכל עת אי-אמון ולהפסיק כהנת ממשלה. הכנסת אמורה לייצג את הדעות הקיימות בציבור. התפקיד העיקרי: חקיקה. החקיקה מתנהלת בשלוש קריאות. כשמדובר בהצעת חוק פרוית של חבר כנסת מתווספת לכך קריאה ראשונה (טרומית). הכנסת מפקחת על הממשלה. הכנסת בוחרת את נשיא המדינה וא מבקר המדינה. הכנסת ממשיכה את פעילותה של האספה המכוננת שנוסדה עם הקמת המדינה. תפקידה העיקרי של רשות מכווננת הוא לקבוע חוקה, והדיון בנושא זה בישראל עודנו נמשך.