Summary הרשות המבצעת חלק א'

הרשות המבצעת כלומר הממשלה, קובעת מדיניות ומעצבת אותה בהתאם לחוק שקבע הכנסת. החוק מסמיך את השרים, המופקדים על ביצועם (לפי תחומי האחריות שלהם), להתקין תקנות לשם ביצועם של החוקים. לממשלה יש סמכות כללית למלא תפקידים שלא הוטלו על רשות אחרת. תקנות שעת חירום עשויות להתגבר זמנית על רוב החוקים. כל שר אחראי לכל החלטות הממשלה. כל שר אחראי למעשיי משרדו גם כשלא טיפל בעניין אישית.