Summary גישות כלכליות חברתיות

הגישה הליברלית מעדיפה את היוזמה חופשית על-פני השוויון בין בני האדם וחותרת לצמום התערבותה של הממשלה במשק.הגישה הסוציאל-דמוקרטית מעדיפה של שוויון ההזדמנויות על הזיומה החופשית ומתערבת במשק בעיקר כדי לחזק את שוויון ההזדמנויות.