Summary זכויות האדם והאזרח חלק ב'

שלושה מקרים מיוחדים במסגרת מימושה של הזכות לשוויון: אפליה שבה מתקיים הבדל בין זכויותיהם של אנשים למרות הדמיון בין נתוניהם. אבחנה שבה מתקיים שוני בין הזכויות על יסוד נתונים שונים. העדפה מתקנת שבה ניתנת לגורם מסוים זכות יתר כדי לתקן אפיה קודמת. זכויות חברתיות-כלכליות הן זכויות המאפשרות לבני אדם וקבוצות חברתיות לחיות ברווחה ושוויון בסיסיים, כגון הזכות לחופש העיסוק, הזכות לחינוך, הזכויות העובדים בקשר לעבודתם.