Summary תרבות פוליטית דמוקרטית

מעבר להגדרה הרשמית של הדמוקרטיה במסגרת תחומי המשפטים ומדע המדינה, היא מתחזקת בחברה בעלת תרבות דמוקרטית. תרבות זו כוללת בעיקר סובלנות, פלורליזם והסכמיות. סובלות היא קבלת דעות ואורחות חיים שונות. פלורליזם הוא מגוון של דעות ואורחות חיים. הסכמיות היא תרבות שבא נפתרות מחלוקות בעיקר באמצעות פשרה.