Summary שלטון העם חלק א'

את המונח "עם" אפשר להבין באופן אתני או באופן אזרחי (כלל אזרחי המדינה). דמוקרטיה ישירה כל האזרחים שותפים להחלטות. דמוקרטיה ייצוגית שולחת לציבור נציגים אשר מקבלים את ההחלטות, דוגמה לדמוקרטיה ישירה משאל עם. מאפייניהם של הבחירות לכנסת: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות וחופשיות