Summary מעמד המיעוטים

המיעוט הלאומי בישראל מקיף כ-20% מהאוכלוסייה. רובו מורכב מערבים מוסלמים-סונים.הציבור הערבי נדרש להפגין נאמנו הן למדינת ישראל והן לעם הפלסטיי ולאומה הערבית. הוא יתקדם מאו בהשכלה ובכלכלה, ועדין קיים פער בינו לבין היבור היהודי, ולא-פעם הוא חש אפליה