Summary הרעיון הלאומי חלק ב'

המורשת היהודית היא חלק מתרבות המדינה. מדינה יכולה להפריד מעצמה את הנושא הדתי, להיות מדינת הלכה (ההלכה היא החוק), או לקבוע חקיקה דתית חלקית, כמו קביעת ימי השבתון הבסיסיים בחגים היהודים.