Summary מחזור התא וחלוקתו חלק ג'

מחזור התא, מעגל החיים, עובר, זיגוטה, מיטוזה, רקמות, מערכות, תא, DNA, כרומוזום, חלבונים, גרעין, חד תא, חלוקה, אינטרפאזה, G1, G2, סינתזה,RNA, כרומוזומים הומולוגים, אללים