Summary חישובים בתגובה

תרגול נוסחה המקשרת בין מסה, מסה מולרית ומול בתגובות. בניית טבלה המסייעת בפתרון תרגילים בסטוכיומטריה