Summary האיסיים - אורחות חייהם ועיקרי אמונתם, ויחסי הכתות הדתיות עם השלטון החשמונאי

הכתות הדתיות, מחלוקת ביהדות, הזרמים ביהדות, אורח חיי האיסיים, עיקרי האמונה של האיסיים, הגזירה הקדומה, תפיסת הגורל, השארות הנפש והעולם הבא, גן עדן וגיהנום, יחסי הצדוקים עם החשמונאים, יחסי הפרושים עם החשמונאים, יחסי האיסיים עם החשמונאים, יחסי אלכסנדר ינאי עם הפרושים, יחסי יוחנן-הורקנוס עם הפרושים, יחסי שלומציון-אלכסנדרה עם הפרושים