Summary הכתות הדתיות ביהדות והפרושים כמפרשי התורה

הכתות הדתיות, מחלוקת ביהדות, הזרמים ביהדות, תורה שבעל פה, משנה ותלמוד, תנאים ואמוראים, מקור שם הפרושים, מעמד הפרושים