Summary מרד בר כוכבא - תוצאות המרד

גזרות השמד, תוצאות כלכליות של מרד בר כוכבא, תוצאות דמוגרפיות של מרד בר כוכבא, תוצאות פוליטיות של מרד בר כוכבא, איסור כניסה לירושלים, שינוי שם הפרובינקיה לפלשתינה, הקיסר הדריאנוס, תחילת הגלות השנייה