Summary מהלך מרד בר כוכבא - אזורי הלחימה, ההכנות, אופי הלחימה, הישגי המורדים ותבוסתם

מלחמת גרילה, ההכנות למרד בר כוכבא, חפירת המנהרות, כלי הנשק הפגומים, יוליוס סוורוס, ביתר, ההרודיון, דיכוי מרד בר כוכבא, שאלת כיבוש ירושלים