Summary פעולות הקיסר הדריאנוס כגורם למרד ומנהיגי המרד

הקיסר הדריאנוס, קבר פומפיוס, הלניזציה של הארץ, איסור המילה, איליה קפיטולינה, הנהגת מרד בר כוכבא, בר כוכבא, רבי עקיבא, אלעזר הכוהן