Summary מרד בר כוכבא - השנים שלפני, הגורם הכלכלי והגורם המשיחי (חברתי) למרד

השנים שלפני מרד בר כוכבא, מרד התפוצות, פולמוס קיטוס, הגורם הכלכלי למרד, המציקים, הגורם המשיחי למרד, בר כוכבא, אלעזר הכוהן, רבי עקיבא