Summary המשפחה בחברה המסורתית לעומת המשפחה בחברה המודרנית והפוסט מודרנית

המשפחה בחברה המסורתית לעומת החברה המודרנית והפוסט מודרנית - בחירת בין הזוג, מבנה המשפחה, דפוסי הסמכות, חלוקת תהפקידים במשפחה הנורמות במשפחה